Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dniu 15.02.2008 r.

Powrót


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2007 r. oraz planów na bieżący sezon 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalnosci finansowo-księgowej.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz planami działalności Klubu.
10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu
11. Głosowanie
a. nad statutowymi zmianami właściwości władz Klubu poprzez dokonanie zmian w zapisach §18, §21 i §23.
- §18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu Klubu, w tym prezesa i wiceprezesa"
- ust. 4 zostaje przemianowany na ust. 5.
- dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
  "Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego
  posiedzeniu Zarządu"
- dodaje się ust. 6 o brzmieniu:
  "Każdy członek Zarządu Klubu może być odwołany przez Walne Zebranie w każdym czasie z przyczyn, jak w §20 ust. 1 większością głosów
  przy obecności conajmniej połowy uprawnionych"
- §21 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
  "Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej."
- §23 otrzymuje brzmienie:
  ust. 1. "W przypadku powstania wakatu Prezesa lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyboru nowych kandydatów dokonuje
  Walne Zebranie większością głosów."
  ust. 2. "W przypadku powstania wakatu wśród pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wymienionym władzom przysługuje
  prawo wybrania nowych członków spośród członków Klubu uzupełniając tym samym statutową ilość członków."
b. nad statutowymi uchwałami dotyczącymi wysokości oraz terminów wpłaty składek i opłat członkowskich:
Składka członkowska na cały rok wynosi 120,00 PLN i jest płatna jednorazowo do 31.01 lub w dwóch równych ratach - pierwsza do 31.01,
a druga do 30.06. Brak wpłaty składki członkowskiej w ustalonych terminach będzie skutkował upomnieniem z wyznaczonym terminem ostatecznym uregulowania zobowiązań. W przypadku dalszego ignorowania obowiązujących ustaleń osoba zalegająca ze składkami zostanie skreślona z listy członków Klubu.
Ponowne przyjęcie członka Klubu pozbawionego czasowo (w ten lub inny sposób) członkostwa będzie możliwe po dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości podanej wyżej niezależnie od wcześniejszej wpłaty oraz po uregulowaniu pozostałych zobowiązań. Wpisowe wynosi 50,00 PLN i jest płatne podczas przyjęcia na członka Klubu.
c. nad uchwałą dotyczącą przyjęcia nowych członków Klubu:
Przyjęcie nowych członków w szeregi Klubu nie jest niczym ograniczone, lecz poprzedzone zostanie trzymiesięcznym okresem próbnym pod kuratelą członka wprowadzającego lub wskazanego opiekuna.
W przypadku nowego aplikanta staje się on po okresie próbnym członkiem Klubu dokonując opłaty wpisowego oraz pełnej, rocznej składki członkowskiej z uwzględnieniem zapisu o wpłatach ratalnych
d. nad uchwałą dotyczącą ustanowieniem znaku klubowego:
Ustanawia się i przyjmuje do stosowania graficzny znak klubowy w postaci czarnego lub białego napisu husaria" poprzedzonego stylizowanym monogramem pierwszej litery H na białym lub czarnym tle odpowiednio skontrastowanym w stosunku do napisu, jak w załączonym wzorze.
12. Wybory Prezesa Klubu, ogłoszenie wyników wyborów.
13. Ukonstytuowanie się nowego składu Zarządu
14. Dalszy ciąg dyskusji n/t działalności w sezonie 2008
15. Wolne głosy i wnioski
16. Głosowanie nad przyjęciem wniosków
17. Zakończenie zebrania

Do czasu przyjęcia przedstawionego porządku obrad możliwe jest wnoszenie zmian, które mogą zostać przegłosowane przez Walne Zebranie.


Tamtaratam!

Ogłoszono 08.02.2008 r.
Jednolity tekst dokumentów w formie pisemnej - Statutu KMTM LOK "Husaria - Piła" oraz przedstawionego wyżej porządku obrad Walnego Zebrania dostępny jest u Wojtka Skowrońskiego po uprzednim kontakcie telefonicznym +48510603477 lub 067-2132430. Dokumenty wyłożone zostaną także w dniu Walnego Zebrania tj. piątek 15.02.2008 r.Powrót