Porządek obrad
Walnego Zebrania członków
Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dniu 12.04.2012 r.

Powrót


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku Zebrania.
6. Przyjęcie nowych członków Klubu
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2011 r. oraz planów na bieżący sezon 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności finansowo-księgowej w 2011 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za sezon 2011.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz planami działalności Klubu w roku 2012.
12. Wolne głosy i wnioski
13. Głosowanie nad przyjęciem wniosków
14. Zakończenie zebrania

Brak quorum czyli wymaganej liczby członków w pierwszym terminie rozpoczęcia zebrania spowoduje jego ponowienie w tym samym miejscu i dniu o godz. 19:30 bez względu na liczbę obecnych

Do czasu przyjęcia przedstawionego porządku obrad możliwe jest wnoszenie zmian, które mogą zostać przegłosowane przez Walne Zebranie.


Tamtaratam!

Jednolity tekst dokumentów w formie pisemnej - Statutu KMTM LOK "Husaria - Piła", Regulaminu Walnego Zebrania oraz przedstawionego wyżej porządku obrad Walnego Zebrania dostępny jest u Wojtka Skowrońskiego po uprzednim kontakcie telefonicznym +48502616990 lub 067-2132430. Dokumenty wyłożone zostaną także w dniu Walnego Zebrania tj. czwartek 12.04.2012 r. w miejscu obrad. Całość dokumentów dostępna także na stronie internetowej, w zakładce "O nas".Powrót