Protokół
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Towarzystwa Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dn. 15.02.2008 r.

Powrót
W dniu 15.02.2008 r. w siedzibie Klubu przy al. Niepodległości w Pile odbyło się Walne Zebranie Członków.

Obrady otworzył członek Zarządu Arnold Zimnicki i wysunął kandydaturę Pawła Kaczmarka na przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie, wobec czego Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdził prawomocność zebrania i przedstawił kandydaturę sekretarza zebrania, którym jednogłośnie wybrano Wojciecha Skowrońskiego.
Przed przyjęciem porządku Zebrania głos zabrał Jarosław Pawłowski wnosząc o jego uzupełnienie punktem zawierającym wyjaśnienie swojej rezygnacji z funkcji Prezesa Klubu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i zmieniony porządek został także jednogłośnie zatwierdzony.
W dalszym ciągu zaproponowano skład i dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach jej przewodniczącego Jarosława Lelewskiego oraz członka Macieja Wichrzyńskiego. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Zebrania wyjaśnił zasady głosowania na Prezesa Klubu i zwrócił się do zebranych o podjęcie decyzji w sprawie trybu jego przeprowadzenia. Jednogłośnie zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zabrał głos wiceprezes Klubu Artur Golasa składając sprawozdanie z działalności Zarządu w sezonie 2007 oraz przedstawiając plany na sezon 2008. Kolejnymi referującymi byli Marian Jędrzejaszek, który jako Skarbnik złożył sprawozdanie z działalności finansowo-księgowej oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Waldemar Borucki, który w podsumowaniu swojego sprawozdania zasugerował podjęcie wątku charytatywnego w naszej działalności oraz przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium za działalność w sezonie 2007.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie nad absolutorium głos zabrali: Jarosław Pawłowski krytycznie odnosząc się do części zakresu prac Zarządu w minionym sezonie, Wojciech Skowroński zwrócił uwagę na tezy związane z działalnością podniesione w trakcie spotkania założycielskiego Klubu oraz niełatwe warunki integracji członków w pierwszym roku jego funkcjonowania, Franciszek Paprota w swoim wystąpieniu podkreślił samokrytykę byłego Prezesa oraz zakwestionował poszerzanie składu Klubu wskazując na możliwy spadek jakości jego przedsięwzięć wynikający z niekontrolowanego przyrostu członków, Paweł Kaczmarek odniósł się do wystąpienia Jarosława Pawłowskiego i odrzucił jego krytykę wskazując na niczym niezakłócony tok pracy Zarządu przed i po rezygnacji Prezesa, Marian Jędrzejaszek podkreślił zalety naszej działalności w postaci m.in. integracji na płaszczyźnie działań Klubu oraz postępy w pogłębianiu naszego wspólnego hobby, pomimo wielu dzielących nas różnic.
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący udzielił głosu Jarosławowi Pawłowskiemu, który wyjaśnił powody rezygnacji w grudniu 2007 r. Na koniec swojego wystąpienia złożył on wniosek o dymisję Zarządu oraz przeprowadzenie wyborów do nowych władz Klubu.

W dalszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu, który przegłosowano większością 39 głosów przy 1 głosie wstrzymującym.
Kolejne głosowanie nad wnioskiem Jarosława Pawłowskiego o dymisję obecnego i powołanie nowego Zarządu Klubu przyniosło rezultat w postaci 12 głosów za przyjęciem, 17 głosów za odrzuceniem wniosku oraz 11 głosów wstrzymujących wobec czego wniosek w głosowaniu przepadł.

Poprzedzając kolejny punkt obrad Arnold Zimnicki wystąpił w imieniu kolegów przekazując Jarosławowi Pawłowskiemu pamiątkowy dyplom ufundowany na okoliczność jego pierwszej kadencji, jako Prezesa Klubu. Przed głosowaniem proponowanej przez Zarząd uchwały w/s zmian w zapisach Statutu Klubu za zgodą Przewodniczącego wyjaśnień zebranym udzielił Wojciech Skowroński.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto projekty uchwał zawartych w pkt. 11a, b i d Porządku Zebrania. Natomiast stosunkiem 9 głosów za przyjęciem, 20 głosów przeciwko i 11 głosach wstrzymujących odrzucono proponowany przez Zarząd, zawarty w pkt 11c projekt uchwały dotyczącej przyjmowania nowych członków Klubu.

W dalszej części obrad Zebranie wyłoniło dwóch kandydatów do objęcia funkcji Prezesa Klubu. Kandydaturę Mariana Jędrzejaszka zaproponował i scharakteryzował w kilku zdaniach Wojciech Skowroński, natomiast Franciszek Paprota przedstawił osobę Jarosława Pawłowskiego.
Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur, lista została zamknięta przez Przewodniczącego poczym rozdano karty do głosowania. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym i nad całą procedurą czuwała Komisja Skrutacyjna, która następnie zebrała karty i dokonała ich przeliczenia. Wybrano Mariana Jędrzejaszka stosunkiem głosów 25 do 15 głosów oddanych na Jarosława Pawłowskiego przy wszystkich głosach ważnych. Nowy Prezes przyjął gratulacje od zebranych i wygłosił krótkie przemówienie zapewniając o realizowaniu linii pracy przyjętej w poprzednim sezonie przez Zarząd i jego byłego Prezesa.
W wyniku powstałego wakatu na mocy zapisu statutowego do pełnego składu Zarządu został wybrany Jarosław Lelewski. Nowy Prezes, który pełnił dotychczas funkcję Skarbnika przekazał swoje obowiązki członkowi Zarządu Wojciechowi Skowrońskiemu.

W dalszej części obrad poświęconej dyskusji oraz wolnym głosom i wnioskom zebrani wskazali na konieczność określenia liczebności Klubu oraz zasad naboru nowych członków. W toku wymiany argumentów głos zabierali m.in. Franciszek Paprota, Jarosław Pawłowski, Marian Frank, Jacek Łada, Waldemar Borucki, Roman Sendal, Marek Promiński oraz Paweł Dahlke. Uchwałę, w myśl której stan Klubu ma wynosić 50 osób, a przyjęcie nowego członka będzie odbywać się na Walnym Zebraniu po jednorocznym stażu kandydackim przyjęto większością 22 głosów, przy 16 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących. Uchwała ograniczająca ilość członków zostanie zweryfikowana w kontekście nadrzędnego prawa jakim jest statut LOK i dopiero po pozytywnej weryfikacji stosowne zapisy znajdą swe miejsce w statucie KMTM Husaria. Ewentualne szczegóły kryteriów kandydackich ustali i przedstawi Zarząd Klubu.

Po wyczerpaniu Porządku Zebrania jego Przewodniczący podziękował obecnym za owocne obrady i zakończył Walne Zebranie KMTM LOK 'Husaria' w Pile.


Przewodniczący Zebrania: Paweł Kaczmarek (podpis nieczytelny)
Sekretarz Zebrania: Wojciech Skowroński (podpis nieczytelny)

Załączniki:
1. Lista obecności członków Klubu
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w sezonie 2007 i planów w sezonie 2008
3. Sprawozdanie z działalności finansowo-księgowej Klubu za sezon 2007
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za sezon 2007
5. Uchwała nr 1 dotycząca właściwości władz Klubu poprzez dokonanie zmian w zapisach §18, §21 i §23 Statutu Klubu
6. Uchwała nr 2 dotycząca wysokości i terminów wnoszenia składek członkowskich
7. Uchwała nr 3 dotycząca ustanowienia i przyjęcia do stosowania graficznego znaku klubowego
8. Uchwała nr 4 dotyczaca liczebności oraz trybu przyjmowania członków Klubu
9. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania.
Powrót