Protokół
z obrad Walnego Zebrania
Towarzystwa Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dn. 27.02.2009 r.

Powrót
W dniu 27.02.2009 r. w Ośrodku MOSiR 'Piaszczyste' w Pile odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu.

Obrady otworzył Wojciech Skowroński i wysunął kandydaturę Pawła Kaczmarka na przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie, wobec czego Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.
Na podstawie załączonej Listy obecności stwierdził prawomocność zebrania i przedstawił kandydaturę sekretarza Zebrania, którym jednogłośnie wybrano Wojciecha Skowrońskiego. Przed przyjęciem porządku Zebrania głos zabrał Wojciech Skowroński wnosząc o umieszczenie w proponowanym porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia nowych członków. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W dalszej kolejności dokonano wyboru składu Komisji Wnioskowej, do której zaproponowano Jarosława Lelewskiego i Macieja Wichrzyńskiego. Kandydatury do Komisji Wnioskowej zostały przyjęte jednogłośnie. Korzystając z pozwolenia Przewodniczącego, Wojciech Skowroński przedstawił i scharakteryzował kandydatów na nowych członków zwyczajnych. Na wniosek prezydium Zebrania zostali jednogłośnie przyjęci Tomasz Kołodziejczyk, Józef Narel, Maciej Pakiet, Jacek Sokołowski oraz Jacek Szuster. Na skutek przeoczenia nie została ujęta kandydatura Janusza Maćkowiaka. Wyjaśnienia bezzwłocznie udzielił Wojciech Skowroński i za pozwoleniem Walnego Zebrania oraz Przewodniczącego złożył wniosek o uznanie tej kandydatury, jako członka oczekującego oraz kolejny wniosek o przyjęcie na członka zwyczajnego. Po przeprowadzonym głosowaniu wnioski zostały jednogłośnie przyjęte i Klub został poszerzony o sześciu nowych członków.

Sekretarz Zebrania odczytał list prezesa Klubu Mariana Jędrzejaszka, zawierający usprawiedliwienie nieobecności oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w sezonie 2008. Za zgodą autora poszerzył niektóre elementy sprawozdania Prezesa z naciskiem na zaangażowanie Wojtka Kotlarskiego i Macieja Wichrzyńskiego. Ta część została przez zebranych nagrodzona słusznymi oklaskami.
Wiceprezes Artur Golasa przedstawił plany na sezon bieżący, z ogólnym omówieniem najważniejszych planowanych imprez motocyklowych, tj. święcenia motocykli, imprez na orientację, Pikniku motocyklowego 2009, wyjazdu do Toskanii oraz zakończenia sezonu 2009.
Skarbnik Klubu Wojciech Skowroński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowo-księgowej Klubu za miniony sezon 2008. Istotne elementy sprawozdania zostały załączone do niniejszego protokółu.
Członek Komisji Rewizyjnej Leszek Graczykowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Klubu za sezon 2008. Sprawozdanie zostało załączone do niniejszego Protokółu.

W dyskusji nad sprawozdaniami, jako pierwszy głos zabrał Wojciech Skowroński przedstawiając realizację wniosków z poprzedniego Zebrania. I tak wniosek dotyczący ograniczenia liczby członków nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ jego treść byłaby niezgodna ze Statutem LOK, który nie wprowadza żadnych ograniczeń w liczebności członków. Aby uregulować sprawę Wojciech Skowroński zaproponował zapis, że liczebność Klubu nie podlega ograniczeniom. natomiast każdy członek oczekujący uczestniczy w działalności statutowej Klubu przez minimum 6 miesięcy, liczonych od złożenia wniosku o przyjęcie do Klubu. Taka kandydatura byłaby przestawiana członkom na następującym, najbliższym Walnym Zebraniu z propozycją przyjęcia na członka zwyczajnego w drodze głosowania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Inne wnioski dotyczyły uwag Komisji Rewizyjnej odnośnie działań w roku 2008 i sprawozdawca podkreślił ich pełną realizację w minionym sezonie z uwzględnieniem zalecanego aspektu charytatywnego. Wojciech Skowroński przedstawił projekt Regulaminu Walnego Zebrania i zaproponował podjęcie dyskusji przed głosowaniem nad jego przyjęciem. Ponieważ nie było chętnych do dyskusji, odbyło sie głosowanie i projekt Regulaminu został jednogłośnie przyjęty.

W wolnych głosach i wnioskach Artur Golasa i Wojciech Skowroński przedstawili wyniki i wnioski z dochodzenia, podjętego celem ustalenia autora obraźliwych i oszczerczych zapisów dotyczących Klubu Husaria i jego członków. Wskutek podjętych działań stwierdzono, że zapisów dokonywał Jarosław Pawłowski posługując się fałszywymi danymi osobowymi oraz różnymi anonimowymi pseudonimami. Informacja wywołała ogromne wzburzenie zebranych, poczym Walne Zebranie zażądało natychmiastowego głosowania w sprawie przyjęcia uchwały o jego wykluczeniu. Prezydium Zebrania sformułowało odpowiedni wniosek, który został niezwłocznie przyjęty oraz przegłosowany. Wynikiem 27 głosów za wykluczeniem, przy 2 głosach wstrzymujących Jarosław Pawłowski został usunięty z listy członków Klubu.

W dalszej kolejności głos zabrał Marian Frank wnioskując do Zarządu o sprawdzenie możliwości zarejestrowania Klubu, jako jednostki samodzielnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwiłoby to odpisywanie 1% podatku na rzecz Klubu. Wniosek został przyjęty w głosowaniu. Jacek Kwiatkowski zaproponował przegłosowanie wniosku o ustanowienie klubowej pamiątki, która mogłaby służyć, jako upominek dla osób prywatnych i instytucji szczególnie zasłużonych we współpracy z Klubem. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Zarząd został także zobowiązany do określenia stosunku Klubu wobec motocyklistów, którzy nie bedąc członkami towarzyszą podczas jego statutowej działalności.

Po wyczerpaniu porządku Zebrania, jego Przewodniczący podziękował obecnym za owocne obrady i zakończył Walne Zebranie KMTM LOK 'Husaria' w Pile.


Przewodniczący Zebrania: Paweł Kaczmarek (podpis nieczytelny)
Sekretarz Zebrania: Wojciech Skowroński (podpis nieczytelny)

Załączniki:
1. Lista obecności członków Klubu
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w sezonie 2008 i planów na sezon 2009
3. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowo-księgowej Klubu w sezonie 2008
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu w sezonie 2008
5. Uchwała nr 1 dotycząca przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania
6. Uchwała nr 2 dotyczaca wykluczenia Jarosława Pawłowskiego
Powrót