Protokół
z obrad Walnego Zebrania
Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dn. 19.03.2010 r.

Powrót
W dniu 19.03.2010 r. w Zespole Obiektów Sportowych MOSiR "Górne" przy ul. Żeromskiego 90 w Pile odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu.

Zebranych przywitał i obrady otworzył Arnold Zimnicki, a następnie wysunął kandydaturę Pawła Kaczmarka na przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie, wobec czego Przewodniczący przejął swoje obowiązki i przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad. Na podstawie załączonej Listy obecności stwierdził prawomocność zebrania i przedstawił kandydaturę sekretarza, którym jednogłośnie wybrano Wojciecha Skowrońskiego. Przed przyjęciem porządku Zebrania głos zabrał Wojciech Skowroński wnosząc o umieszczenie w proponowanym porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu. Wniosek został przyjęty i poprawiony porządek zebrania jednogłośnie przegłosowany.

Wojciech Skowroński przedstawił i scharakteryzował nowych członków. Na wniosek Zarządu Klubu zostali jednogłośnie przyjęci Artur Borkowski, Andrzej Bujas, Adam Kubacki, Grzegorz Kulawik, Wiesław Pawłowski, Tomasz Skonieczny i Maciej Spychalski.
W dalszej kolejności dokonano wyboru składu Komisji Wnioskowej, do której zaproponowano Jarosława Lelewskiego i Macieja Wichrzyńskiego. Kandydatury do Komisji Wnioskowej zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną z członkami Jackiem Kwiatkowskim i Grzegorzem Kulawikiem oraz przewodniczącym, którym został Tomasz Kołodziejczyk. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Prezes Klubu Marian Jędrzejaszek przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Klubu w roku 2009, a wiceprezes Artur Golasa zapoznał zebranych z planami działalności na rok 2010 wraz z omówieniem najważniejszych planowanych imprez motocyklowych tj. święcenia motocykli, pikniku motocyklowego 2010, rajdu motocyklowego Włóczykij 2010 oraz wyjazdów na Krym i do Chorwacji, jak również plan zakończenia sezonu 2010. Skarbnik Wojciech Skowroński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowo księgowej Klubu za miniony sezon 2009. Istotne elementy sprawozdania zostały załączone do niniejszego protokółu.
Z powodu nieobecności członków Komisji Rewizyjnej prezes Marian Jędrzejaszek odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Klubu za sezon 2009. Sprawozdanie nie wykazało żadnych nieprawidłowości i jest załącznikiem do niniejszego Protokółu. Tym samym zwrócił się do zebranych z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabrał Wojciech Skowroński przedstawiając realizację wniosków z poprzedniego Zebrania. Postulat Mariana Franka dotyczący rozpatrzenia możliwości zarejestrowania KMTM Husaria w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako organizacji pożytku publicznego został uznany przez Zarząd, jako bezcelowy z zaleceniem poinformowania członków o zaniechaniu podejmowania dalszych działań.
Wniosek Jacka Kwiatkowskiego o ustanowienie klubowej pamiątki, która mogłaby służyć, jako klubowy upominek przekazywany podczas uroczystości osobom prywatnym i instytucjom szczególnie zasłużonym we współpracy z Klubem był rozpatrywany na posiedzeniu Zarządu, którego decyzją przesunięto termin wdrożenia do końca 2010 r.
Zarząd ustosunkował się także do postulatu określenia stosunku Klubu do motocyklistów, którzy nie będąc członkami KMTM Husaria uczestniczą w części działalności statutowej poprzez wspólne wyjazdy lub udział w imprezach klubowych. Zarząd stoi na stanowisku, że nie będzie stosował żadnych restrykcji i ograniczeń dla takich wystąpień pod warunkiem przestrzegania porządku narzuconego Regulaminem Klubu, jak również zwyczajami lub okolicznościami takich zdarzeń.
Po wyczerpaniu tematów dyskusji i zarządzonej przerwie zebrani przystąpili do głosowania nad absolutorium dla ustępującego zarządu Klubu, które zostało jednogłośnie udzielone przez zebranych.

Wybory zarządu Klubu przeprowadzono trybem tajnym w trzech fazach tj. wybory prezesa Klubu, w dalszej kolejności wybory pozostałych członków Zarządu Klubu i na koniec wybór Komisji Rewizyjnej.
Zebrani wysunęli jedną kandydaturę do pełnienia funkcji prezesa Klubu w osobie Mariana Jędrzejaszka, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania został jednogłośnie wybrany nowym prezesem Klubu. W trakcie wyboru nowego Zarządu zostały zgłoszone i potwierdzone kandydatury Artura Golasy, Jerzego Kozery, Marka Promińskiego, Romana Sendala, Wojciecha Skowrońskiego, Macieja Wichrzyńskiego i Arnolda Zimnickiego. W trakcie głosowania wybrano Zarząd, który ukonstytuował się w składzie: wiceprezes Artur Golasa, wiceprezes Roman Sendal, skarbnik Wojciech Skowroński, członek Jerzy Kozera i członek Arnold Zimnicki.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono potwierdzone kandydatury Andrzeja Bujasa, Jacka Kwiatkowskiego i Jacka Sokołowskiego. Walne Zebranie zaaprobowało kandydatury jednogłośnie, a sama Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego Jacka Kwiatkowskiego.

W dyskusji wieńczącej Zebranie Komisja Wnioskowa dokonała zapisów wniosku Jacka Kwiatkowskiego wspólnie z Markiem Promińskim o regulamin porządku jazdy podczas parad motocyklowych i innych przejazdów grupowych.
Jacek Kwiatkowski zgłosił wniosek o zakup megafonu przenośnego do wykorzystania podczas organizowanych wydarzeń masowych.
Jacek Łada zgłosił wniosek o sporządzenie identyfikatorów klubowych.
Marek Promiński zaproponował stworzenie jednorodnego sposobu prezentacji medialnej Klubu podczas wszelkiego rodzaju imprez motocyklowych i innych do realizacji przez Zarząd.
Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie kandydaturę Wojciecha Skowrońskiego, jako przedstawiciela na Zjazd Delegatów LOK.

Ponieważ nie było dalszych głosów w dyskusji oraz innych wniosków, na skutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym Kolegom i zakończył Walne Zebranie.


Przewodniczący Zebrania: Paweł Kaczmarek (podpis nieczytelny)
Sekretarz Zebrania: Wojciech Skowroński (podpis nieczytelny)

Załączniki:
1. Lista obecności członków Klubu
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w sezonie 2009 i planów na sezon 2010
3. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowo-księgowej Klubu w sezonie 2009
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu w sezonie 2009
5. Sprawozdanie Komisji Skrótacyjnej z wyborów prezesa Klubu
6. Sprawozdanie Komisji Skrótacyjnej z wyborów zarządu Klubu

Piła, dnia 19.03.2010 r.
Powrót