Protokół
z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju 'Husaria' - Piła
w dn. 14.12.2012 r.

Powrót
W dniu 14.12.2012 r., w siedzibie przy ul. Kołobrzeskiej w Pile odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu. Zebranie otworzył Arnold Zimnicki, który przywitał uczestników i przedstawił jego cel. Przypomniał o obowiązkowym podpisaniu listy obecności, a Wojciech Skowroński objaśnił sposób głosowania uchwały o likwidacji Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK ‘Husaria’ Piła.

Arnold Zimnicki wystąpił z wnioskiem o wybór prezydium Zebrania. Zostały podane propozycje Mariana Jędrzejaszaka, jako przewodniczącego oraz Wojciecha Skowrońskiego, jako sekretarza. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Arnold Zimnicki przekazał Marianowi Jędrzejaszkowi prowadzenie zebrania. Przewodniczący przedstawił porządek obrad zwracając się o kierowanie ewentualnych uwag odnośnie jego treści. Wobec braku uwag zostało przeprowadzone głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zapoznał się z listą obecności ogłaszając prawomocność Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do podejmowania uchwały o likwidacji Klubu. Następnie przedstawił i odczytał treść Uchwały nr 1 ‘O likwidacji Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK ‘Husaria’ Piła. Zebrani w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie. Na tym wyczerpano porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przewodniczący zakończył obrady.

Przewodniczący Zebrania: Marian Jędrzejaszek (podpis nieczytelny)
Sekretarz Zebrania: Wojciech Skowroński (podpis nieczytelny)

Załączniki:
1. Lista obecności członków Klubu
2. Sprawozdanie Skarbnika z bilansu zamknięcia zawierający operacje finansowe w sezonie 2012 do dnia 14.12. i bieżący stan aktywów Klubu.
3. Uchwała nr 1 'O likwidacji Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK 'Husaria' - Piła

Piła, dnia 14.12.2012 r.
Powrót