Protokół
z obrad Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia
Klub Turystyki Motocyklowej
'Husaria' Piła
w dn. 14.12.2012 r.

Powrót
W dniu 14.12.2012 r., w siedzibie przy ul. Kołobrzeskiej w Pile odbyło Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej 'Husaria' Piła. Zebranie otworzył Arnold Zimnicki, przywitał uczestników i przedstawił jego cel. Przypomniał o obowiązkowym podpisaniu listy obecności, a Wojciech Skowroński objaśnił sposoby głosowania i podejmowania uchwał w trakcie Zebrania.

Arnold Zimnicki wystąpił z wnioskiem o wybór prezydium Zebrania. Zostały podane kandydatury Mariana Jędrzejaszaka, jako przewodniczącego oraz Wojciecha Skowrońskiego, jako sekretarza aprobowane przez kandydatów. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Arnold Zimnicki przekazał Marianowi Jędrzejaszkowi prowadzenie Zebrania. Przewodniczący przedstawił porządek obrad zwracając się o kierowanie ewentualnych uwag odnośnie jego treści. Żadnych uwag i wniosków nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący wysunął wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej, do której zaproponowano kandydatury Macieja Pakieta i Pawła Wieczorka aprobowane przez kandydatów. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał treść i przedstawił Uchwałę nr 1 'O powołaniu Stowarzyszenia' pod głosowanie jawne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rozpoczęto dyskusję nad projektem Statutu stowarzyszenia w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek oraz ich zatwierdzenie. Marian Frank wnioskował o nadanie stowarzyszeniu nazwy Klub Turystyki Motocyklowej 'Husaria' Piła. Wniosek dyskutowano z udziałem autora oraz Wojciecha Skowrońskiego, Franciszka Paproty, Pawła Dahlke i Mariana Jędrzejaszka. Za przyjęciem wniosku w trybie jawnym głosowało 21 osób.

Paweł Dahlke złożył wniosek o poprawienie §4 p.4 w brzmieniu: "Szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i zasadach ruchu drogowego". Wniosek został poddany pod dyskusję z udziałem autora oraz Wojciecha Skowrońskiego, Franciszka Paproty, Tomasza Kołodziejczyka i Jerzego Kozery. Przewodniczący poddał treść wniosku pod głosowanie jawne. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W dyskusji podjęto kwestię wysokości składek członkowskich, którą ustalono w kwocie 20,00 PLN miesięcznie płatną za rok z góry do końca stycznia, z możliwością podzielenia na dwie części płatne odpowiednio do końca stycznia oraz do końca lipca każdego roku. Przewodniczący poddał wniosek odnośnie wysokości i terminów płatności składek pod głosowanie jawne. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Innych wniosków odnośnie Statutu nie było i Przewodniczący poddał treść Uchwały nr 2 'O przyjęciu Statutu Stowarzyszenia' pod głosowanie jawne z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek i wniosku o wysokości i terminach składek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zgłoszono propozycje składu Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia w osobach Mariana Jędrzejaszka, Jerzego Kozery i Wojciecha Skowrońskiego zaakceptowane przez kandydatów. Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu w ramach Uchwały nr 3 'O powołaniu Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia'. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Złożył zarazem formalny wniosek o jednoczesne ukonstytuowanie się wybieranych organów władzy stowarzyszenia podczas trwającego Zebrania Założycielskiego. Autor wniosku cedował w jego treści wybór funkcji w organach władzy stowarzyszenia na powołane gremia, w ramach decyzji podjętych wspólnie i w porozumieniu. Za wnioskiem w trybie jawnym głosowało 21 osób.

Do pełnienia funkcji w Zarządzie zgłoszono kandydatury Mariana Franka, Artura Golasy, Mariana Jędrzejaszka, Jerzego Kozery i Romana Sendala, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie oraz Wojciecha Skowrońskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna rozdała opieczętowane karty do głosowania, a po tajnym głosowaniu zebrała i przeliczyła oddane głosy. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał do prezydium Zebrania protokół, w którego treści ogłoszono, że Jerzy Kozera otrzymał 19 głosów, Marian Jędrzejaszek 15 głosów, Artur Golasa 12 głosów, Roman Sendal 8 głosów i Marian Frank 6 głosów. W skład Zarządu weszli Jerzy Kozera, Marian Jędrzejaszek i Artur Golasa. Skład Zarządu został poddany głosowaniu jawnemu Uchwały nr 4 ' O wyborze zarządu Stowarzyszenia'. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na wniosek przewodniczącego Walnego Zebrania przegłosowano uchwałę o trybie jawnym wyborów Komisji Rewizyjnej, przyjęty jednogłośnie przez zebranych. Do pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zgłoszono Rafała Bartosia i Tomasza Kołodziejczyka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie było. Skład Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu jawnemu Uchwały nr 5 'O wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia'. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dla wypełnienia treści podjętej uchwały o samoukonstytuowaniu organów władz stowarzyszenia, Zarząd wybrał ze swojego grona prezesa Mariana Jędrzejaszka, zastępcę prezesa Artura Golasę i skarbnika Jerzego Kozerę. Komisja Rewizyjna wybrała przewodniczącego Rafała Bartosia. Podział funkcji prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu jawnemu Uchwały nr 6 'O wyborze prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia'. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił Uchwałę nr 7 'O regulaminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia'. Za przyjęciem uchwały w trybie jawnym głosowało 21 osób.

Przewodniczący przedstawił Uchwałę nr 8 'O barwach i znakach Stowarzyszenia'. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił Uchwałę nr 9 'O członkostwie po likwidacji Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK 'Husaria' - Piła'. Za przyjęciem uchwały w trybie jawnym głosowało 21 osób.

Na tym wyczerpano porządek obrad zebrania założycielskiego stowarzyszenia i przewodniczący zakończył Zebranie.

Przewodniczący Zebrania: Marian Jędrzejaszek (podpis nieczytelny)
Sekretarz Zebrania: Wojciech Skowroński (podpis nieczytelny)

Załączniki:
1. Lista obecności członków założycieli stowarzyszenia
2. Porządek zebrania założycielskiego
3. Uchwała nr 1 'O powołaniu Stowarzyszenia'
4. Uchwała nr 2 'O przyjęciu Statutu Stowarzyszenia'
5. Uchwała nr 3 'O powołaniu Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia'
6. Uchwała nr 4 'O wyborze zarządu Stowarzyszenia'
7. Uchwała nr 5 'O wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia'
8. Uchwała nr 6 'O wyborze prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia'
7. Uchwała nr 7 'O regulaminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia'
8. Uchwała nr 8 'O barwach i znakach Stowarzyszenia'
9. Uchwała nr 9 'O członkostwie po likwidacji Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK 'Husaria' - Piła'

Piła, dnia 14.12.2012 r.
Powrót