Regulamin
Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła

Powrót
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Klub Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK "Husaria" - Piła zwane dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym sympatyków motocykli i sportu motocyklowego ziemi pilskiej, chodzieskiej, wałeckiej oraz pozostałych miejscowości byłego województwa pilskiego.

§2

1. Teren działania Klubu jest nieograniczony.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Piła.

§3

Klub jest sekcją działającą przy Lidze Obrony Kraju dalej zwaną LOK, utworzoną zgodnie ze statutem LOK uchwalonym na 13 Krajowym Zjeździe Delegatów LOK z dnia 20-05-2006 i zgodnie z Uchwałą nr 2/2006.

§4

Klub działa zgodnie ze Statutem LOK, który jest prawem nadrzędnym, oraz zgodnie z własnym Regulaminem.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z wzorami przyjętymi Uchwałą będącą załącznikiem regulaminu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§6

Celem Klubu jest:
1. Rozwój motoryzacji.
2. Popularyzacja sportu motorowego.
3. Propagowanie różnych form turystyki motorowej.
4. Propagowanie wśród motocyklistów oraz edukacja w zakresie kultury ruchu drogowego.
5. Ochrona zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją.
6. Uczestniczenie w imprezach o charakterze sportowo-turystycznym.
7. Współzawodnictwo sportowe.
8. Działalność charytatywna.

§7

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zlotów motocyklowych, konkursów, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wystaw i spotkań.
2. Organizowanie tras turystycznych propagujących kulturę oraz zabytki polskie.
3. Współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi (szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury, zakładami pracy) oraz z innymi klubami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
4. Uczestniczenie w ochronie zabytków i pamiątek motoryzacyjnych oraz ich rekonstrukcji.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie Klubu na imprezach organizowanych przez organizacje o podobnym profilu działalności.

§8

Klub opiera działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i sympatyków Klubu. Klub może korzystać z pomocy i wsparcia innych organizacji lub osób zgodnie z podpisanymi przez Zarząd Klubu umowami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Oczekujących.
2. Zwyczajnych.
3. Honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym i oczekującym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych, lub osoba nieletnia za zgodą prawnego opiekuna akceptująca cele statutowe i regulaminowe Klubu, przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie Klubu mają prawo należeć do innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania, przy czym zainteresowany zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Zarząd Klubu.

§11

1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu
b) czynnego i biernego prawa wyborczego
c) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
d) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub
e) uprawnienia, o których mowa w § 11 pkt. 1 oraz udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu członków nie przysługują członkom wymienionym w §9 pkt.1
2. Członek oczekujący i honorowy ma prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Klub za zgodą Zarządu.

§12

Członkowie oczekujący i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

1. Do obowiązków członków zwyczajnych i oczekujących Klubu należy:
a) czynne uczestnictwo w działalności Klubu
b) przestrzeganie postanowień Statutu, oraz uchwał władz Klubu
c) godne reprezentowanie Klubu
d) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu
2. Członkowie honorowi nie posiadają żadnych obowiązków.
3. Do obowiązków wszystkich członków należy używanie barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem.

§14

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu i regulaminu
b) braku aktywności w działalności statutowej i regulaminowej Klubu
c) niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy
d) działania na szkodę Klubu
e) rozwiązania się Klubu
f) wniosku Sądu Koleżeńskiego
g) śmierci członka

Rozdział IV
Władze Klubu

§15

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków Klubu
b) Komisja Rewizyjna
c) Zarząd
d) Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§16

1. Walne Zebranie członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek 1/3 ogółu członków
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później, niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Powiadomienie członków następuje w sposób elektroniczny, poprzez stronę internetową lub kontakt telefoniczny najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§17

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
c) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
d) podejmowanie uchwał o zmianie regulaminu lub rozwiązaniu Klubu przy obecności conajmniej połowy członków Klubu i większością 2/3 uprawnionych do głosowania
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych podczas obrad Walnego Zebrania Klubu
g) nadawanie godności członka honorowego i zwyczajnego
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych z wyłączeniem §17, ust. 1, pkt d.

§18

1. Zarząd Klubu składa się z 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
4. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzeniu Zarzadu.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z wiceprezesem.
6. Każdy członek Zarządu Klubu może być odwołany przez Walne Zebranie w każdym czasie z przyczyn, jak w §20 ust. 1 większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§19

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu
c) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
e) składanie sprawozdań z działalności Klubu
f) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz

§20

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Zarządu Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej, regulaminowej i finansowej Klubu
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu
4. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§22

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu, przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§23

1. W przypadku powstania wakatu prezesa lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyboru nowych kandydatów dokonuje Walne Zebranie większością glosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. W przypadku powstania wakatu wśród pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wymienionym władzom przysługuje prawo wybrania nowych członków spośród członków Klubu uzupełniając tym samym stan statutowy

Rozdział V
Kary

§24

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia
b) nagany
c) zawieszenia w prawach członka
d) wykluczenia
2. Od uchwały o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
4. W przypadku wykluczenia Członka z Klubu nie przysługuje mu prawo zwrotu wpłaconych przez niego składek i darowizn.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

§25

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie
b) darowizny i zapisy
c) dotacje na zadania zlecone Klubowi
d) inne wpływy z kraju i z zagranicy

§26

Majątek Klubu lub jego część nie może stanowić korzyści dla żadnego członka Klubu.

§27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa i wiceprezesa.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§28

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§29

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

§30

1. W przypadku wątpliwości w brzmieniu zapisów niniejszego Statutu, prawo do interpretacji posiada Zarząd Klubu.Tamtaratam!

Tekst Statutu ważny na dzień 15.02.2008 r.
Tekst pierwotny ważny od 01.03.2007 r.
Zmiany wprowadzone mocą uchwał Walnego Zebrania w dn. 15.02.2008 r. oznaczone są kolorem niebieskimPowrót