Regulamin Walnego Zebrania
Towarzystwa Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła

Powrót
Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu i zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż
    na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Klubu.
4. W momencie zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, Zarząd Klubu udostępnia proponowany porządek obrad oraz projekty
    uchwał, które będą do wglądu w miejscu i terminach wyznaczonych przez Zarząd Klubu, nie później niż 14 dni przed terminem
    obrad Walnego Zebrania Członków.

§2

1. Walne Zebranie Członków otwiera przedstawiciel Zarządu Klubu. Na jego wniosek zebrani dokonują wyboru przewodniczącego Zebrania
    spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący Zebrania, dla dokonania wyboru sekretarza przeprowadza jego wybór w sposób określony w ust.1
    oraz zarządza przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie dwóch osób. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej
    liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu.

§3

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§4

1. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków. Każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
    b. z głosem doradczym - osoby zaproszone.
3. Członek Klubu potwierdza podpisem swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków.
4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się w kolejno do głosu.
5. Wystąpienia członków lub osób zaproszonych nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
6. W debacie nad określoną sprawą członek może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne wystąpienie członka w tej samej sprawie
    nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

§5

Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół stanowi jedynie urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków i powinien zawierać: datę, porządek obrad, skład prezydium i komisji, krotki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe przyjętych sprawozdań finansowych, zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Klubu, a także materiały z prac Komisji Skrutacyjnej.

§6

Członkami zwyczajnymi w rozumieniu §4 ust. 2 pkt 1 są założyciele oraz te osoby, które przed Walnym Zebraniem Członków opłaciły składkę członkowską i wpisowe oraz złożyły deklarację wstąpienia w szeregi Klubu i mają prawo uczestnictwa w statutowym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Sprawy wyborcze

§7

1. Członkom zwyczajnym określonym w §6 przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Członkowie prezydium Walnego Zebrania Członków określeni w §3 ust. 2 posiadają obok czynnego również bierne prawo wyborcze.

§8

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§9

1. Kandydatów do władz Klubu mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w §6, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata do władz Klubu następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca poszczególnego
    kandydata do władz zobowiązana jest złożyć stosowną rekomendację.

§10

1. Władzami Klubu, poza Walnym Zebraniem Członków, są:
    a. Zarząd składający się z prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika, oraz 2 członków Zarządu
    b. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób
    c. Sąd Koleżeński
    d. Inne.
2. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
    w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania:
    a. Członków Zarządu w liczbie 6 osób
    b. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób
    c. Sąd Koleżeński w liczbie 3 osób
    d. Inne.

Rozdział III
Odwołanie członków władz i wybór uzupełniający

§11

1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnejmoże odwołać Prezesa lub poszczególnych członków
    władz Klubu w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem.
    Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio §10 ust.2.
2. Przepis ust.1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Klubu, którzy utracili zdolność sprawnego wypełniania
    powierzonych funkcji.
3. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje,
    Walne Zebranie Członków określa cel, zasady i tryb ich działania.
4. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Klubu, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując
    odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.

Rozdział IV
Głosowanie

§12

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
    a. członków Zarządu - na karcie wyborczej wpisuje się nazwiska kandydatów
    b. członków Komisji Rewizyjnej - na karcie wyborczej wpisuje się nazwiska trzech kandydatów
    c. członków Sądu Koleżeńskiego - na karcie wyborczej wpisuje się nazwiska trzech kandydatów
    d. członków Komisji Nadzwyczajnych - według osobnego regulaminu.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeżeli na karcie wyborczej wpisano więcej nazwisk,
    niż określono to w ust.1, pkt b - d.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata,
    to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
4. Władze Klubu konstytuują się nie później niż w ciągu tygodnia od dnia wyboru.
5. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Klubu odbywa się jawnie.
6. Na żądanie 1/4 liczby członków Klubu obecnych na Walnym Zebraniu Członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne również
    w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Rozdział V
Podejmowanie uchwał

§13

1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości
    członkom w terminie i w sposób określony w statucie Klubu. Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka zarządu w związku
    z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
    uprawnionych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z prezydium przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 15 minut
    po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.
4. Zgromadzeni na Walnym Zebraniu Członków mogą uchwalić głosowanie tajne.

Rozdział VI
Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu I udzielanie absolutorium

§14

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty planu pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w §13, ust.2.
2. W trybie określonym w ust.1 Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.
3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, wykonania zaleceń władz Klubu, budżetu
    i uchwał Walnego Zebrania Członków, w przypadku pozytywnego wyniku przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie
    absolutorium władzom Klubu. Głosowanie w sprawie absolutorium może odbywać się oddzielnie w stosunku do każdego członka zarządu.

Rozdział VII
Wnioski formalne

§15

1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków, lub w związku z dyskusją, jedynie dla
    zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
    a. przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
    b. zamknięcie listy mówców,
    c. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
    d. przejście do porządku dziennego,
    e. głosowanie bez dyskusji,
    f. zmianę porządku dziennego,
    g. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
    h. zmianę w sposobie przeprowadzania dyskusji,
    i. ograniczenia czasu wystąpień mówców,
    j. przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
    k. zarządzenie przerwy w obradach,
    l. kolejność i sposób uchwalania wniosków,
    m. uchylenie zarządzenia przewodniczącego.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust.3 pkt a, b, i-m, Walne Zebranie Członków rozstrzyga większością głosów
    obecnych członków.
5. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

Rozdział VIII
Podejmowanie apelacji i oświadczeń

§16

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania Członków można podejmować:
1. Apele - zawierające prawnie niewiążące wezwanie podmiotu władzy państwowej lub samorządowej do określonego zachowania się,
    podjęcia inicjatywy lub zadania,
2. Oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Rozdział IX
Organy Walnego Zebrania Członków

§17

Organami Walnego Zebrania Członków są:
1. Przewodniczący,
2. Sekretarz,
3. Komisja Skrutacyjna,
4. Inne komisje w miarę potrzeb.

Rozdział X
Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków

§18

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w statucie, dotyczące jego kompetencji.

§19

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
a. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek dzienny zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku dziennego
    lub odroczenia ich rozpatrzenia do następnego Walnego Zebrania Członków oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad,
b. zarządza wybory sekretarza i komisji określonych w §2 ust.2 oraz władz Klubu,
c. sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
d. udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym Walnego Zebrania Członków,
e. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
f. decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy,
g. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
h. wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania,
i. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
j. po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków,
k. sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania Członków oraz podjęte uchwały.

§20

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
a. wybór przewodniczącego Komisji,
b. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania,
c. sprawdzenie urny wyborczej,
d. zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
e. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
f. protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać:
    - liczbę członków Klubu obecnych na zebraniu,
    - liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,
    - liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,
    - liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem.

Rozdział XI
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

§21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje
    wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział XII
Przepisy końcowe

§22

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania Członków
    zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 10 członków Klubu.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności
    co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§23

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 27.02.2009 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.Powrót