Zbiór zasad
do wykorzystania podczas jazdy w kolumnie lub grupie

Powrót


Reguły przejazdów w kolumnie

1. Uczestnicy biorą udział w przejeździe wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą za zgodą rodziców lub opiekunów.
3. Wymagane jest posiadania aktualnego ubezpieczenia OC pod rygorem kontroli.
4. Pojazdy winny być sprawne technicznie z uzupełnionym stanem paliwa.
5. Wyjazd powinien być poprzedzony krótką odprawą z określeniem:
- celu podróży
- miejsc i czasu uzupełniania paliwa lub postoju
- podziału grup na kolumny
- szyku przejazdu
- zakładanej prędkości i czasu przejazdu
- sygnałów przekazywanych podczas jazdy
- osób i pojazdów prowadzących oraz kończących kolumnę
- numerów telefonu osób odpowiedzialnych za przejazd
6. Przejazd odbywa się w ustalonym szyku zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
7. Uczestnicy są zobowiązani do utrzymywania szyku z zachowaniem bezpiecznych odstępów wobec pojazdów poprzedzających oraz jadących obok.
8. Kolumna powinna poruszać się w sposób zwarty, a kierujący kontrolują i likwidują ewentualne luki w szyku.
9. Pojazdy prowadzące oraz kończące kolumnę mogą posiadać specjalne oznaczenia, a kierowcy wyróżniające kamizelki.
10. Zamiar zatrzymania pojazdu w drodze powinien być wyraźnie zasygnalizowany w sposób uzgodniony na odprawie.
11. Nagłe lub awaryjne zatrzymanie dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu uczestników przejazdu.
12. Niedopuszczalne jest rozpraszanie uwagi podczas jazdy przez inne czynności poza prowadzeniem pojazdu.
13. W przypadku utraty ciągłości kolumny prowadzący ma obowiązek zmienić tempo przejazdu lub zatrzymać się do nawiązania kontaktu wszystkich kierujących i odzyskania zwartości szyku.
14. Każdy kierujący winien obserwować pojazdy jadące w kolumnie, a szczególnie pojazd bezpośrednio za nim i w przypadku utraty kontaktu lub sytuacji awaryjnej zwolnić tempo jazdy lub zatrzymać się dla wyjaśnienia sytuacji lub odzyskania ciągłości szyku.
15. Zabronione jest samowolne łamanie szyku w tym wyprzedzanie, wymuszanie zmiany miejsc lub zatrzymywanie bez przyczyny.
16. Uzupełnianie paliwa powinno odbywać się w ustalonym czasie i miejscach określonych na odprawie.
17. W przypadku utraty kontaktu z którymkolwiek uczestnikiem lub częścią grupy należy bezzwłocznie ustalić wzajemne położenie np. telefonicznie za pomocą informacji podanych podczas odprawy.
18. Decyzja o opuszczeniu kolumny przez uczestnika musi być przekazana prowadzącemu lub innej osobie z pewnością, że informacja niezwłocznie dotrze do prowadzącego.
19. W czasie przejazdu jego uczestnicy są zobowiązani do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz współtowarzyszy włączając w to wiedzę o bieżącej lokalizacji każdego uczestnika.
20. Wszelkie rażące odstępstwa od powyższych reguł uprawniają prowadzącego do usunięcia niesubordynowanego uczestnika z dalszej części przejazdu.


Tamtaratam!

Reguły sa jedynie zaleceniem do stosowania, choć ich przestrzeganie powinno być bezwzględnym imperatywem.
Jeśli macie uwagi do tekstu, proszę o kontakt z propozycjami na adres poczty elektronicznej: poczta@husaria.pila.plPowrót